📱 تلفن تماس: 91011094-051 و 09905088332  📍فروشگاه حضوری: مشهد، بازار رضا، بازار سوم، ط فوقانی، پ 2.981

📱 تلفن تماس: 91011094-051 و 09905088332  📍فروشگاه حضوری: مشهد، بازار رضا، بازار سوم، ط فوقانی، پ 2.948

چاکرا و انرژی

خواص سنگ هفت چاکرا ؛ تعادل انرژی با هفت سنگ کائناتی

خواص سنگ هفت چاکرا ؛ تعادل انرژی با هفت سنگ کائناتی چاکرا و انرژی

خواص سنگ هفت چاکرا، هفت چاکرا مراکز انرژی در بدن هستند که با عملکرد فیزیکی، عاطفی و روحانی خاصی متناسب هستند. هر چاکرا با یک رنگ خاص و مجموعه‌ای از بلورها یا سنگ ها که می‌توان با استفاده از آنها چاکرا را تعادل و فعال کرد، مرتبط است.

اینجا برخی از خواص سنگ هفت چاکرا ارائه شده است:

خواص سنگ چاکرا ریشه (مولادارا)

چاکرا ریشه در پایین کمر واقع شده است و با زمینی کردن، پایداری و امنیت مرتبط است. رنگ مرتبط با این چاکرا قرمز است. خواص این سنگ هفت چاکرا با افزایش انرژی ارتباطی با زمین و احساس امنیت و ثبات در زندگی کمک می کند. همچنین از طریق افزایش انرژی جسمی و قدرت شناوری به ما کمک می کند تا به چالش های روزمره برسیم. برخی از سنگ‌هایی که می‌توان برای تعادل و فعال کردن چاکرا ریشه استفاده کرد عبارتند از:

 • جاسپر قرمز: کمک به زمینی کردن و پایدار کردن انرژی، ترویج استقامت و قدرت بدنی.
 • هماتیت: کمک به زمینی کردن و حفاظت، تعادل انرژی در بدن.
 • کوارتز دودی: زمینی کردن و پایدارسازی، کمک به تعادل عاطفی.
سنگ چاکرا ریشه (مولادارا) خواص
جاسپر قرمز کمک به زمینی کردن و پایدار کردن انرژی، ترویج استقامت و قدرت بدنی.
هماتیت کمک به زمینی کردن و حفاظت، تعادل انرژی در بدن.
کوارتز دودی زمینی کردن و پایدارسازی، کمک به تعادل عاطفی.
جدول خواص سنگ چاکرا ریشه (مولادارا)

خواص سنگ هفت چاکرا ؛ تعادل انرژی با هفت سنگ کائناتی چاکرا و انرژی

خواص سنگ چاکرا ساکرال (سوادیشتانا)

چاکرا ساکرال در شکم پایین واقع شده است و با خلاقیت، حسی و تعادل عاطفی مرتبط است. رنگ مرتبط با این چاکرا نارنجی است. این سنگ با افزایش انرژی خلاقیت و شور و شوق در زندگی عاطفی کمک می کند. خواص سنگ هفت چاکرا همچنین به ما کمک می کند که روابط اجتماعی خود را بهبود بخشیم و احساس کنترل بر زندگی عاطفی خود داشته باشیم. برخی از سنگ‌هایی که می‌توان برای تعادل و فعال کردن چاکرا ساکرال استفاده کرد عبارتند از:

 • کارنلیان: ترویج خلاقیت و لذت، کمک به تعادل عاطفی.
 • کلسیت نارنجی: افزایش خلاقیت و جنسیت، کمک به تسکین عاطفی.
 • سنگ ماه: تقویت بینش و تعادل عاطفی، کمک به تسکین عاطفی.
سنگ چاکرا ساکرال (سوادیشتانا) خواص
کارنلیان ترویج خلاقیت و لذت، کمک به تعادل عاطفی.
کلسیت نارنجی افزایش خلاقیت و جنسیت، کمک به تسکین عاطفی.
سنگ ماه تقویت بینش و تعادل عاطفی، کمک به تسکین عاطفی.
جدول خواص سنگ چاکرا ساکرال (سوادیشتانا)

خواص سنگ چاکرا پلکسوس خورشیدی (مانیپورا)

چاکرا پلکسوس خورشیدی در شکم بالا واقع شده است و با قدرت شخصی، اعتماد به نفس و اراده مرتبط است. رنگ مرتبط با این چاکرا زرد است. این خواص سنگ هفت چاکرا با افزایش انرژی های مربوط به خودشناسی، قوانین و اخلاق، به ما کمک می کند تا به خودمان و محیطمان احترام بگذاریم. همچنین به ما کمک می کند که بتوانیم با دیگران ارتباط خوبی داشته باشیم و بتوانیم بهتر از حوادث و مشکلات مربوط به زندگی خودمان مدیریت کنیم. برخی از سنگ‌هایی که می‌توان برای تعادل و فعال کردن چاکرا پلکسوس خورشیدی استفاده کرد عبارتند از:

 • سیترین: ترویج اعتماد به نفس و قدرت شخصی، ارتقاء شفافیت ذهنی و خلاقیت.
 • چشم ببری: ترویج اعتماد به نفس و اراده، کمک به تصمیم گیری.
 • جاسپر زرد: افزایش قدرت شخصی و اعتماد به نفس، ترویج تعادل عاطفی.
سنگ چاکرا پلکسوس خورشیدی (مانیپورا) خواص
سیترین ترویج اعتماد به نفس و قدرت شخصی، ارتقاء شفافیت ذهنی و خلاقیت.
چشم ببری ترویج اعتماد به نفس و اراده، کمک به تصمیم گیری.
جاسپر زرد افزایش قدرت شخصی و اعتماد به نفس، ترویج تعادل عاطفی.
جدول خواص سنگ چاکرا پلکسوس خورشیدی (مانیپورا)

خواص سنگ هفت چاکرا ؛ تعادل انرژی با هفت سنگ کائناتی چاکرا و انرژی

خواص سنگ چاکرا قلب (آناهاتا)

چاکرا قلب در مرکز سینه واقع شده است و با عشق، همدردی و تعادل عاطفی مرتبط است. رنگ مرتبط با این چاکرا سبز است. خواص سنگ هفت چاکرا این سنگ با افزایش انرژی های عشق و محبت به ما کمک می کند تا روابط خود را با دیگران بهبود بخشیم و باعث می شود که احساس ارتباط با جامعه و جهان به ما دست دهد. برخی از سنگ‌هایی که می‌توان برای تعادل و فعال کردن چاکرا قلب استفاده کرد عبارتند از:

 • کوارتز صورتی: ترویج عشق و همدردی، کمک به تسکین عاطفی.
 • آونتورین سبز: افزایش تعادل عاطفی و عشق به خود، ترویج شفای فیزیکی.
 • یشم: ترویج عشق و همدردی، تقویت تعادل عاطفی و هماهنگی.
سنگ چاکرا قلب (آناهاتا) خواص
کوارتز صورتی ترویج عشق و همدردی، کمک به تسکین عاطفی.
آونتورین سبز افزایش تعادل عاطفی و عشق به خود، ترویج شفای فیزیکی.
یشم ترویج عشق و همدردی، تقویت تعادل عاطفی و هماهنگی.
جدول خواص چاکرا قلب (آناهاتا)

خواص سنگ چاکرا حلقه (ویشودها)

چاکرا حلقه در گلو واقع شده است و با ارتباط، بیان خود و خلاقیت مرتبط است. رنگ مرتبط با این چاکرا آبی است. این سنگ با افزایش انرژی های ارتباطی، ارتباطات موثر و صحبت کردن با عمق به ما کمک می کند. خواص سنگ هفت چاکرا همچنین از طریق تسهیل ارتباط ما با خودمان و دیگران، به ما کمک می کند تا با احترام و به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنیم. برخی از سنگ‌هایی که می‌توان برای تعادل و فعال کردن چاکرا حلقه استفاده کرد عبارتند از:

 • لاپیس لازولی: افزایش ارتباط و بیان خود، ترویج شفافیت و خلاقیت.
 • آکوامارین: افزایش ارتباط و بیان خود، ترویج تعادل عاطفی و شفای فیزیکی.
 • آگات نوار آبی: افزایش ارتباط و بیان خود، ترویج شفای عاطفی و هماهنگی.
سنگ چاکرا حلقه (ویشودها) خواص
لاپیس لازولی افزایش ارتباط و بیان خود، ترویج شفافیت و خلاقیت.
آکوامارین افزایش ارتباط و بیان خود، ترویج تعادل عاطفی و شفای فیزیکی.
آگات نوار آبی افزایش ارتباط و بیان خود، ترویج شفای عاطفی و هماهنگی.
جدول خواص چاکرا حلقه (ویشودها)

خواص سنگ چاکرای سوم چشم (آجنا)

چاکرا سوم چشم در مرکز پیشانی واقع شده است و با بینش، ادراک و آگاهی روحانی مرتبط است. رنگ مرتبط با این چاکرا نیلی است. خواص سنگ هفت چاکرا این سنگ با افزایش انرژی های خلاقیت و اراده، به ما کمک می کند تا اهدافمان را برای خودمان تعیین کنیم و برای دستیابی به آنها تلاش کنیم. همچنین به ما کمک می کند تا از ترس و اضطراب کوچک بیاییم و خودمان را در برابر چالش های بزرگ تر حفظ کنیم. برخی از سنگ‌هایی که می‌توان برای تعادل و فعال کردن چاکرا سوم چشم استفاده کرد عبارتند از:

 • آمتیست: افزایش بینش و آگاهی روحانی، ترویج تعادل عاطفی و شفای فیزیکی.
 • سودالیت: افزایش بینش و ادراک، ترویج شفای عاطفی و هماهنگی.
 • فلوریت: افزایش بینش و شفافیت ذهنی، تقویت تعادل عاطفی و هماهنگی.
سنگ چاکرای سوم چشم (آجنا) خواص
آمتیست افزایش بینش و آگاهی روحانی، ترویج تعادل عاطفی و شفای فیزیکی.
سودالیت افزایش بینش و ادراک، ترویج شفای عاطفی و هماهنگی.
فلوریت افزایش بینش و شفافیت ذهنی، تقویت تعادل عاطفی و هماهنگی.
جدول خواص چاکرای سوم چشم (آجنا)

خواص سنگ هفت چاکرا ؛ تعادل انرژی با هفت سنگ کائناتی چاکرا و انرژی

خواص سنگ چاکرای تاج (صحرای سحر، صحرای سحر)

چاکرا تاج در بالای سر واقع شده است و با افکار بالاتر، ارتباط روحانی و روشنگری مرتبط است. رنگ مرتبط با این چاکرا بنفش یا سفید است. خواص سنگ هفت چاکرا این سنگ با افزایش انرژی های مرتبط با بلندی ها، ارتقاء ذهنی و روحی به ما کمک می کند. همچنین با تقویت تمرکز و انتقال ذهن، به ما کمک می کند تا بتوانیم بهتر از طریق تأمل و مدیتیشن، به سوی اهداف و نیت های معنوی خود برویم. برخی از سنگ‌هایی که می‌توان برای تعادل و فعال کردن چاکرا تاج استفاده کرد عبارتند از:

 • کوارتز صاف: آگاهی روحی و روشنایی روحی را افزایش می دهد، به تعادل و شفای عاطفی کمک می کند.
 • آمتیست: آگاهی روحی و مفاهیم ادراکی را تقویت می کند، به تعادل و هماهنگی عاطفی کمک می کند.
 • سلنیت: ارتباط روحی و شفافیت را افزایش می دهد، به تعادل و شفای عاطفی کمک می کند.
سنگ چاکرای تاج (صحرای سحر، صحرای سحر) خواص
کوارتز صاف آگاهی روحی و روشنایی روحی را افزایش می دهد، به تعادل و شفای عاطفی کمک می کند.
آمتیست آگاهی روحی و مفاهیم ادراکی را تقویت می کند، به تعادل و هماهنگی عاطفی کمک می کند.
سلنیت ارتباط روحی و شفافیت را افزایش می دهد، به تعادل و شفای عاطفی کمک می کند.
جدول خواص چاکرای تاج (صحرای سحر)

تاثیرگذاری سنگ‌های هفت چاکرا

در کل، خواص سنگ هفت چاکرا می توانند با تأمل، مدیتیشن، داشتن و استفاده از این سنگ ها در زندگی روزمره، به ما کمک کنند تا با افزایش انرژی های مختلف، به تعادل و هماهنگ در زندگی برسیم. البته این سنگ ها نباید به عنوان یک درمان جایگزین برای بیماری های جسمی و روحی استفاده شوند، اما می توانند به عنوان یک راهکار تکمیلی در کنار درمان های معمول، به ما کمک کنند.

به طور کلی، هر کدام از سنگ های هفت چاکرا دارای خواص و اثرات مختلفی هستند که به تعادل و هماهنگی انرژی های مختلف در بدن و روح کمک می کنند. برای انتخاب سنگ مناسب برای خود، می توانید با توجه به نیازهای شخصی خود و خواص هر سنگ، انتخاب کنید.

لازم به ذکر است که برای خرید و استفاده از سنگ های هفت چاکرا، بهتر است به فروشگاه های مطمئن و معتبر مراجعه کنید و از خرید سنگ های تقلبی و جعلی خودداری کنید.

استفاده از سنگ‌های هفت چاکرا

استفاده از خواص سنگ هفت چاکرا می‌تواند یک ابزار قدرتمند در تعادل و فعال سازی مراکز انرژی بدن باشد. هر سنگ دارای ویژگی‌های منحصر به فرد خود است و می‌تواند برای رفع نیازهای جسمی، عاطفی و روحی خاص استفاده شود. با وارد کردن این سنگ‌ها به تمرینات روزانه خود، می‌توانید تعادل، هماهنگی و کامل بودن بیشتری در زندگی خود داشته باشید.

در هنگام استفاده از سنگ‌های هفت چاکرا یا هفت سنگ چاکرا، مهم است که آن‌ها را به طور منظم تمیز کرده و شارژ کنید تا اطمینان حاصل شود که در سطح بالایی خود کار می‌کنند. می‌توانید این کار را با قرار دادن آن‌ها در نور خورشید یا ماه، دود کردن آن‌ها با طلای سفید یا سیاه یا با استفاده از کاسه‌ای زنگی یا ساز خرد کننده صدا انجام دهید.

همچنین باید به یاد داشت که سنگ‌های چاکرا جایگزین مناسبی برای مشاوره پزشکی یا حرفه‌ای نیستند. با اینکه می‌توانند به عنوان یک ابزار مفید در ارتقاء شفاء روحی و روحانی باشند، باید به هیچ وجه برای تشخیص یا درمان بیماری‌های پزشکی استفاده نشوند.

اگر به استفاده از سنگ‌های چاکرا علاقمند هستید، کار کردن با یک متخصص ماهر یا انجام تحقیقات برای تعیین اینکه کدام سنگ‌ها برای نیازهای شما مناسب‌تر است، می‌تواند مفید باشد. همچنین می‌توانید با سنگ‌های مختلف آزمایش کنید و ببینید که چگونه با شما و انرژی شما سازگار هستند.

جمع بندی استفاده از سنگ‌های چاکرا

خواص سنگ هفت چاکرا یک ابزار قدرتمند برای متعادل کردن و فعال سازی مراکز انرژی بدن هستند. با استفاده از سنگ‌های مناسب برای هر چاکرا، می‌توانید تعادل، هماهنگی و کامل بودن بیشتری در زندگی خود داشته باشید. به یاد داشته باشید که سنگ‌های خود را به طور منظم پاک و شارژ کنید و در صورت داشتن هرگونه نگرانی پزشکی، به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. با کمی تمرین و قصد، می‌توانید از قدرت این سنگ‌های زیبا و تحولی استفاده کنید و سلامت جسمی، عاطفی و روحی خود را بهبود بخشید.

شیوه‌های دیگر تعادل چاکرا

علاوه بر استفاده از خواص سنگ هفت چاکرا، شیوه‌های دیگری نیز برای حمایت از تعامل و تعادل چاکرا وجود دارد. یوگا، مدیتیشن و پرانایاما (تمرین تنفسی) همه ابزارهای قدرتمندی برای ارتقاء بهداشت و توازن ،چاکرا هستند. هر حرکتی و تکنیک تنفسی یوگا می‌تواند برای فعال سازی چاکراهای خاص استفاده شود و هنگامی که به طور منظم تمرین می‌شوند، می‌توانند حس آگاهی و توازن را در سیستم کلی چاکرا ارتقاء دهند.

یکی دیگر از روش‌های مفید برای تعادل چاکرا، درمان صدایی است. درمان صدایی شامل استفاده از فرکانس‌های ارتعاشی برای ارتقاء بهبود و تعادل در بدن است. این کار می‌تواند با استفاده از کاسه‌ای زنگی، ساز خردکننده و یا سایر سازهای صوتی که به طور خاص برای تنظیم با چاکراهای مختلف تنظیم شده‌اند، انجام شود.

در نهایت، به یاد داشته باشید که حفظ بهداشت جسمی و عاطفی کلی نیز برای تعادل چاکرا بسیار مهم است. خوردن یک رژیم غذایی سالم، آب نوشیدن مناسب، ورزش منظم و بهداشت شخصی می تواند به بهداشت و تعادل چاکرا کمک کند.

به طور خلاصه، تعادل و فعال سازی چاکرا بخشی مهم از بهداشت و رفاه داشت کلی است. با استفاده از خواص سنگ هفت چاکرا، یوگا، مدیتیشن، درمان صدایی، روغن‌های اساسی و شیوه‌های دیگر، می‌توانید حس آگاهی و تعادل بیشتری در کلیت سیستم چاکرا حاصل کنید. با در نظر گرفتن این شیوه‌ها در روزمره خود، می‌توانید در زندگی خود تعادل، جوانی و رفاه بیشتری را تجربه کنید.

اهمیت برقرار کردن تعادل

مهم است به یاد داشته باشیم که درمان چاکرا یک تمرین جامع است که شامل مقابله با جنبه‌های فیزیکی، عاطفی و معنوی وجود ما می‌شود. وقتی یک چاکرا بسته یا خارج از تعادل است، ممکن است تأثیری بر روی سایر چاکراها وجود داشته باشد و باعث عدم تعادل فیزیکی، عاطفی و معنوی شود. با کار با سنگ‌های چاکرا و گنجاندن روش‌های دیگر در روال روزانه خود، می‌توانید به آگاهی و تعادل بیشتر در طول تمام وجود خود برسید.

علاوه بر هفت چاکرای اصلی ، همچنین بسیاری از چاکراهای کوچک در سراسر بدن وجود دارند که می‌توانند فعال و تعادل داده شوند. این شامل چاکراهای دست و پای و همچنین چاکراهای بر روی دستان و انگشت‌ها می‌شود. با کار با این چاکرای کوچک، می‌توانید توانایی خود را در ارائه و دریافت انرژی بهبود بخشید و تعادل و هماهنگی بیشتری در سیستم انرژی کل خود ترویج دهید.

منابع

در ادامه، چند منبع برای تحقیقات بیشتر و گسترش موضوع سنگ‌های چاکرا را می‌توانید استفاده کنید:

 • The Seven Chakras: A Guide to Understanding Your Energy System by Selene Vega
 • Chakra Healing: A Beginner’s Guide to Self-Healing Techniques that Balance the Chakras by Margarita Alcantara
 • The Ultimate Guide to Chakras: The Beginner’s Guide to Balancing, Healing, and Unblocking Your Chakras for Health and Positive Energy by Athena Perrakis
 • Crystal Healing for the Chakras: A Beginner’s Guide to the Chakras and Chakra Balancing with Crystals by Ethan Lazzerini
 • The Book of Stones: Who They Are and What They Teach by Robert Simmons and Naisha Ahsian

این منابع ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد خصوصیات سنگ‌های چاکرا و چگونگی استفاده آن‌ها برای ترویج تعادل و شفایی در بدن ارائه دهند.

اشتراک گذاری:

سبد خرید

ارسال رایگان سفارشات بالای 500 هزارتومان به تمام نقاط ایران

 
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
0 موارد محصول
حساب کاربری من
خانه